TECNICA D´AMURGONAMENT AERI:

 

L´amurgonament aeri és una tècnica de reproducció d´arbres i arbustos, mitjançant la

qual es provoca l´emissió d´arrels a una branca, per a tallar-la posteriorment i separar-la

de la planta mare, donant lloc d´aquesta manera a un nou arbre independent idèntic

a ella. Per a millorar l´èxit de dita tècnica és convenient, encara que no imprescindible,

cobrir amb una cinta opaca el troç d´escorça de la branqueta que volem amurgonar, per

a provocar la seva transformació en escorça sense cloroplasts, més parescuda a l´escorça

de les arrels, la qual cosa s´anomena ETIOLACIÓ. D´aquesta manera augmenten les

probabilitats d´èxit, ja que l´escorça etiolada emet arrels amb facilitat, fins i tot en arbres

de molt difícil arrelament.

 

Exemple d´un amurgonament aeri en un Litchi sinensis:

 

PRIMAVERA: cobrir amb cinta opaca un troç d´escorça. (Ens podem estalviar aquesta passa si l´arbre té l´escorça relativament tendra. En aquest cas procedim directament a realitzar l´amurgonament).

PRIMAVERA DE L´ANY SEGÜENT: retirar la cinta opaca i comprovar que l´escorça ja està etiolada, transformada en escorça d´arrel sense cloroplasts.

Amb dos talls paral.lels i nets llevar un anell d´escorça d´un centímetre.

Per a facilitar encara més l´emissió d´arrels es poden posar hormones d´arrelament a l´anell i a la resta de l´escorça etiolada, però no és imprescindible.

Seguidament agafam un troç de plàstic transparent, enrevoltam amb ell la branqueta a amurgonar i la fermam amb una corda a la seva part inferior, quedant com una copa o cucurull.

Després procedim a farcir-lo amb turba, terra vegetal o esfagnus i ho fermam per la part superior.

Fermam ben fort el murgó aeri amb una corda, per a que la terra, turba o esfagnus contactin perfectament amb l´anell de l´escorça.

A continuació injectam aigua amb una xeringa per a humitar la terra, turba o esfagnus i repetim les injeccions cada 2 ó 3 setmanes.

Seguidament cobrim el murgó amb paper de diari o una làmina de paper

d´alumini, per a aillar-lo del sol i la llum.

QUATRE MESOS DESPRÉS: en una inspecció dels murgons es comprova si ja han arrelat i, en càs afirmatiu, es procedeix a llevar el paper de diari.

Un altre murgó arrelat.

Seguidament es talla el murgó arrelat amb un tall net.

Murgons ja arrelats vists d´aprop.

I ja només resta llevar el curucull de plàstic anant molt alerta de no rompre el pà de terra i arrels i trasplantar-los dins cossiols amb terra vegetal. Es reguen abundantement i es col.loquen en un lloc amb molta llum però sense sol directe. Normalment perden les fulles velles i totd´una brosten, la qual cosa significa que ja tenim un nou arbre, un clon idèntic a la planta mare.