TÈCNICA   D´ETIOLACIÓ

 

etiolació o etiolat és una tècnica basada en la capacitat d´una branca vegetal en transformar la seva escorça amb cloroplasts, capaç de realitzar la fotosíntesi, en escorça sense cloroplasts, molt parescuda a l´escorça de les arrels, privant-la de la llum mitjansant la colocació d´una cinta opaca enrevoltant la part de la branca que volguem etiolar.

D´aquesta manera l´escorça transformada té més facilitat per a emetre arrels, el que permet la reproducció clònica de les plantes, especialment les molt reàcies a arrelar.

A la natura es produeix aquest fenòmen de forma espontània al quedar coberta una branca baixa d'un arbre, arbust o liana per un despreniment de terra o per les fulles caigudes a la tardor. AL quedar privada de la llum, la part enterrada sofreix un procés natural de etiolació amb posterior emissió d'arrels. Això mateix ocorre en les tècniques d´amugronament simple i calçat de rebrots de soca.

 

En aquesta imatge es veuen diverses branques inferiors d'un arbre mundani, Acrocarpus fraxinifolius, aconseguit per l'arrelament d'una branca directament a terra, a les quals se'ls ha enrevoltat l'escorça a distints punts amb paper de periòdic cobert per cinta adhesiva, per a privar-les de la llum. S´ha de fer així en les branques exposades a la llum solar directa, per a que el sol no encalenteixi (cogui o cremi) la zona a etiolar. El paper de periòdic no deixa passar la llum i el seu color blanquinós no s´encalenteix amb el sol directe. AL cap d'uns mesos, entre un mínim de tres i un màxim de dotze, al llevar la cinta adhesiva i el paper de periòdic, l'escorça està ja etiolada. Llavors es talla la branca per sota de la zona etilada, se li posen hormones d´arrelament i se sembra en un test o en el seu lloc definitiu, ja que en el càs de l´arbre mundani no funciona l´amugronament aeri, per la seva forta tendència a la autopoda de les branques més baixes.

En aquesta altra imatge es veu una branca de Litchí sinensis enrevoltada per una cinta negra. En aquest cas es pot posar una cinta negra, doncs les fulles li donen ombra i impedeixen que el sol encalenteixi la zona a etiolar, pel que es pot prescindir del paper de periòdic.

Passats entre tres i dotze mesos es retira la cinta opaca i s'observa l'escorça etiolada, ja sense cloroplasts, amb la superfície absortiva com la de les arrels i amb puntetes que són els primordis radicals. En aquest moment es poden seguir dos camins: fer-li un amugronament aeri, mètode molt emprat pels viveristes i els mestres del Bonsai, o tallar la branca per sota de la zona etiolada, posar-li hormones arrelants i sembrar-la dins un cossiol o en el seu lloc definitiu.

En aquesta altra imatge es veu una branca d'alvocat envoltada per cinta opaca d'embalar.

I aquí s' aprecía una altra branca d' alvocat ja etiolada, després de llevar-li la cinta d'embalar. En aquest cas es poden seguir els mateixos camins que en el cas del Lichí sinensis: amugronament aeri o sembra de la branca dins un cossiol o en el seu lloc definitiu amb hormones arrelants.